Квалификационна дейност

Квалификационната дейност в училището се ръководи от Творчески съвет, в чийто състав са председателите на Методически обединения.  Методическите обединения в училище са както следва: 

  • Начален етап – председател гл. учител Севдалина Борносузова       
  • Български език и литература и изкуства – председател ст. учител Петя Велкова  
  • Съвременни езици – председател ст. учител Стела Стефанова   
  • Математика, информатика, ИТ и бит и техника – председател ст. учител Елена Георгиева  
  • Природни науки, обществени науки и физическа култура и спорт – председател ст. учител Димитринка Балчева

Ръководейки се от актуалните проблеми на образованието, в началото на учебната година всяко методическо обединение за вътрешноучилищна квалификация определи проблемите, по които ще работи и изработи план за работата си през учебната година.