НОВОНАЗНАЧЕНИТЕ УЧИТЕЛИ С НАСТАВНИЦИ

         През учебната 2018/2019 година в СУ „Христо Ботев” новоназначените учители навлизат в спецификата на учителската професия чрез взаимодействието им с учители наставници. 
         В училищната система процесът на наставничество се изразява в предаване на знания и умения от по-опитния и квалифициран учител на неговия наставляван млад колега. Старши учителите Катя Игнатова и Веселина Господинова ще наставляват през цялата учебна година новоназначените учители Иван Иванов, Станислава Кръстева, Михаела Герджикова, Михаела Михайлова, Мариета Славова и Стефан Коев.
       „Считам, че съществена роля в изграждането на ефективния учител има системата за наставничество, която е неделима част от адаптацията на младия специалист към професията, неговото цялостно развитие и усъвършенстване. Тя дава теоретична и практическа подкрепа на работното място и едновременно с това помага на новия учител да свикне с професията и да го мотивира към кариерно израстване.” – заяви директорът на училището Бойка Няголова на работна среща с новоназначените учители и техните наставници. От наставничеството се очакват следните резултати: подобряване на професионалната компетентност на младия учител на новото работно място, развитие у него на умения и способности за провеждане на иновационни преподавателски дейности, развитие в методиката му на преподаване, професионална адаптация в сравнително кратки срокове, усвояване на добрите традиции на училището, съзнателно и творческо отношение към учителските задължения. Споделяйки личните си умения, наставникът също има ползи от сътрудничеството със своя наставляван, повишава мотивацията си и удовлетвореността от работата си.
         С новия Закон за предучилищното и училищното образование от 2016 г. в българските училища има учители наставници. Целта е да се привлекат и задържат в образователната система новите кадри.
              Станислава Кръстева
              учител по  български език и литература