Начало

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители, Съгласно чл. 54, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя. В случай че молбата не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителя.т уведомява по имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава молбата след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след завръщането на ученика в училище.

Ръководството се обръща с молба към всички родители да спазват стриктно изискванията в Наредбата и да подават молби до директора не по-късно от 3 дни след връщането на детето им на училище и не по-късно от 3-то число на месеца, следващ месеца, в който са направени отсъствията.

 

Новини
 

 

 КАРТА на общност "Алумни"