Проект «Врата към бъдещето»

Проект «Врата към бъдещето» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»-схема за безвъзмезна финансова помощ «Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание»

      Ръководител: Стела Стефанова  

Резултати от проекта:

  • Обучение по англ. език на ученици от ромски произход от селата Съдиево и Коньово
  • Ремонт и оборудване на специализиран фонетичен мултимедиен кабинет
  • Квалификационен курс за придобиване на умения за работа в мултикултурна среда:

1.1.запознаване с основните етно-културни особености и ценностна система характерни за по-голяма част от населението от малцинствен произход.

1.2.трудности при комуникацията с деца от малцинствен произход поради недостатъчното владеене на български език

1.3.особености в умственото и психическо развитие на децата от малцинствен произход в следствие на етно-културни различия и по-късното им обхващане в предучилищни образователни институции ( ясли, детски градини и др.)

1.4.начини за преодоляване на родителския скептицизъм относно ползата от образованието сред населението от малцинствен произход

1.5.стратегии за преодоляване на дискриминационни модели на поведение сред децата от немалцинствен произход.

  • Закупени учебници, помагала и пособия ( Учебна система New Opportunities// Longman Pearson Education)
  • Изработване на сайт на проекта, съгласно изискванията  за информиране и публичност ( http://doorwaytofuture.my.contact.bg/index.htm )
  • Изработване на мултимедийни презентации, брошури и плакати
  • Проведен коледен концерт на 22.12.2008.г. с участието  на учениците включени в проекта с покани до техните родители и съученици, педагогическите екипи на училищата в селата Коньово и Съдиево, зам. кмета на община Нова Загора, отдел „Интеграция” към община Нова Загора и учителите от СОУ „Христо Ботев”.