Проекти

 

Проект „Твоят час”

Проект към Националната програма „ С грижа за всеки ученик” по Модул 3: „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията по общообразователна подготовка”

 

Проект „Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

   Проект EUROPESCO
„Да споделим красотите  на нашите региони”
 

Национална програма "С грижа за всеки ученик" - Модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади"

 

Проект «Врата към бъдещето» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»-схема за безвъзмезна финансова помощ «Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание»

 Проект за Училищни партньорства по секторна програма «Коменски», програма «Учене през целия живот»
   

Проект за Младежки обмен: „Приятелство със себе си и средата, в която живеем”.

Проект: „Европа – културно многообразие и национална идентичност”, финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” към МС