Проект "Твоят час"

 Проект BG05M2OP001-2.004-0004
"Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

 

Във връзка със своевременното организиране на дейностите по проект "Твоят час" през учебната 2017/18 година и сформирането на групи за извънкласна дейност по интереси, молим всички ученици от първи до дванадесети клас и/или техните родители в срок до 8 септември 2017 г. да попълнят и предадат в училище анкетна карта (Приложение 4). През летния и ваканционен период попълнената анкетна карта можете да оставяте в информационния център на училището.

МЕЖДУУЧИЛИЩНА СРЕЩА за споделяне на добри практики по проект „Твоят час“ в Приморско


ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОДУКЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ПО ИНТЕРЕСИ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ” ПО „ТВОЯТ ЧАС” 

И Н Ф О Р М А Ц И Я относно изпълнението на дейностите по проект "Твоят час"

 И Н Ф О Р М А Ц И Я относно старта на работата по проект "Твоят час"

 И Н С Т Р У К Ц И Я за изпълнение на дейностите по проект "Твоят час"

 Училищен механизъм за идентифициране на извънкласните дейности - 2016/2017 учебна година

 Приложение 4: Анкетна карта за участие в занимания по интереси в проект „Твоят час“

 

 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПИТЕ:

 I. Групи за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения на учениците

ГПОТ по БЕЛ - 2 клас

ГПОТ по БЕЛ - 3 клас

ГПОТ по БЕЛ - 4 клас

ГПОТ по Математика - 3 клас

ГПОТ по Математика - 4 клас

ГПОТ по БЕЛ - 6 клас

ГПОТ по Математика - 6 клас

ГПОТ по Английски език- 6 клас

 II. Групи за извънкласни дейности по интереси

Клуб за цифрова обработка на изображения

Волейбол

Група за народни танци 1

Група за народни танци 2

Забавни танци „Бамби“

Абак

Клуб "Дебати"

Приложно изкуство „Сръчко“

Млади възрожденци

Опознай природните красоти и традиции на България и родния край

Палитра

Мажоретен състав „Дора Дякова“

Обичам живота, спазвам правилата за движение

Театрално ателие „Мигчета“

Тенис на маса

Фолклорна палитра

Футбол

Храня се здравословно, за да живея дълго и пълноценно