Проект "Твоят час"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 Проект BG05M2OP001-2.004-0004

"Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ТВОЯТ ЧАС 2017/2018 учебна година

 График на дейностите на групи за извънкласни дейности по проект Твоят час за I учебен срок на 2017/2018 учебна година -  V-XII клас
График на групите за извънкласни дейности по проект Твоят час през 2017/2018 учебна година - I-IV клас
 Училищен механизъм за идентифициране на извънкласните дейности 2017/2018 учебна година
ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“
З А Я В Л Е Н И Е и декларация за информирано съгласие
АНКЕТНА КАРТА  ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“
ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА
Информация относно проект "Твоят час"Извънкласни дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците   

Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения


 

Във връзка със своевременното организиране на дейностите по проект "Твоят час" през учебната 2017/18 година и сформирането на групи за извънкласна дейност по интереси, молим всички ученици от първи до дванадесети клас и/или техните родители в срок до 8 септември 2017 г. да попълнят и предадат в училище анкетна карта (Приложение 4). През летния и ваканционен период попълнената анкетна карта можете да оставяте в информационния център на училището.

ТВОЯТ ЧАС 2016/2017 учебна година