Графици за провеждане на втори час на класа, час на класа за II срок

Час на класа: 5-12 клас

Втори час на класа: 1-4 клас, 5-12 клас