ПРОФИЛ СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

Без съмнение, това е Вашият избор ако желаете кариера в най-бързо развиващия се и най-високо платения сегмент от пазара на труда. Специалистите в сферата на високите технологии намират реализация лесно и са високо ценени от всички работодатели, независимо от сферата на дейност.
Обучението  в паралелка с профил СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ Ви осигурява качествена подготовка не само в сферата на информатиката и информационните технологии, но също така и по английски език и математика. В осми клас приоритетен е английският език с 20 учебни часа седмично, което гарантира системност и дълготрайност на знанията и уменията. Във втори гимназиален етап учениците изучават профилиращите предмети както следва: английски език – 8 часа седмично, информатика – 6 часа седмично и информационни технологии 6 часа седмично.

Програмите за профилирана подготовка по английски език включват развиване на писмената реч, английска и американска литература, култура и история на страните от Британската общност и САЩ, устно общуване, подготовка за ДЗИ по английски език и сертифицирани изпити на Кеймбридж.
В часовете за профилирана подготовка по информатика и информационни технологии са застъпени: основи на програмирането, езици за програмиране на приложения и интернет страници, Web design, векторна и растерна графика, бази данни, предпечатна подготовка, обработка на изображения, видео обработка, облачни технологии. Профилираното обучение е гаранция за успешно представяне на НВО по дигитални компетентности в края на първи гимназиален етап и получаване на сертификат.
Завършилите профила ще придобият умения в областите: графичен дизайн, компютърни анимации, художествени оформления, предпечатна подготовка, изготвяне на рекламни материали.

По време на целия курс на обучението се разработват индивидуални проекти според усвоения през годината учебен материал, който е така структуриран, че учениците усвояват нови и надграждат своите знания. В края на обучението по информационни технологии учениците ще могат да работят професионално с предлаганите технологични и комуникационни продукти, с техническа литература и електронни информационни източници. Ще изградят стремеж към непрекъснато усъвършенстване, следейки прогресивно развиващите се технологии. Уменията да работите с различен софтуер, задълбочените познания по информационни технологии и английски език ще ви направят най-търсените специалисти на пазара на труда. В края на петгодишния курс на обучение по информационни технологии учениците могат да работят професионално с предлаганите технологични и комуникационни продукти. В този профил се постига много солидна подготовка по всички общообразователни предмети, предпоставка за успешното кандидатстване във ВУЗ както у нас, така и в чужбина.