Нормативни документи

 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

 ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

 Наредба №4 от 30.11.2015г. за учебния план

 Наредба №5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

 Наредба №6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език

НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА №10 от 1 септември 2016 г. (обн. ДВ бр.73) ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 11 от 1 септември 2016 г. (обн. ДВ бр.74) за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НАРЕДБА № 12 от 1 септември 2016 г. (обн. ДВ бр.75) ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

 Заповед № РД09-1168/19.08.2016г. за определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и началото и края на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година

 Заповед № РД09-1167/19.08.2016г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и 10. клас през учебната 2016/2017 година

 Заповед № РД09-1166/19.08.2016г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016/2017 година

 Заповед № РД09-1111/15.08.2016г. за организиране и провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности