Клуб по интереси „Learn and have fun“

 

Клуб „Learn and have fun“ се провежда всеки петък. Участници в него са учениците от IV ГЦОУД. Клубът има за цел да формира основни умения за разбиране на английска реч при слушане и водене на елементарен разговор в познати комуникативни ситуации. Учениците изграждат основни умения за четене и писане на английски език. Развива се интереса и толерантността към чуждите култури, в частност към носителите на английския език и тяхната култура. Формира се интерес и положителна мотивация у учениците за по-задълбоченото изучаване на английски език.