Клуб по интереси ,,Млад родолюбец ’’

Информация за работата на Клуб за занимания по интереси 

,,Млад родолюбец ’’ за учебната 2022-2023 г. във   2  б  клас.  

Ръководител на клуба – старши учител   Д.Тончева 

Клубът е от категория ,,Образование и наука ’’, подкатегория  ,,Човекът и обществото’’. Тематичната подобласт –  Институционални   знания и култура.Целта на заниманията е запознаване на учениците с националните символи и с българските традиции.Възпитаване на родолюбиви чувства и гордост от факта ,че сме българи. 

Разнообразните дейности се изпълняват с интерес. Изработването на постери и колажи е желана дейност.Учениците очакват с нетърпение заниманията по интереси в групата. Участниците   са  21. Планирани са посещения на Исторически музей гр.Нова Загора  и паметници, свързани с историята на града .Отбелязване на 3  Март и  Годишнина  от обесването на Левски  са  теми,които  децата  очакват и знаят. 

     Една от дейностите е моделиране на глинен съд.Планирани са теми,посветени на българската шевица и други традиционни изделия.