Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи