Клуб по интереси „Българче“

През учебната 2021/2022 година бе сформиран Клуб по интереси - „Българче“ с ръководител Красимира Кюркчиева. В него участие взеха 20 ученици от XI ГЦОУД.

Целта на занятията бе възпитаване на учениците в дух на родолюбие, патриотизъм и уважение към националните традиции и култура. Запознаване с фолклорното ни богатство, традиции и обичаи, и тяхното им съхраняване за следващите поколения.

Заниманията протекоха под формата на беседи с учениците, свързани  с българската история, култура, етнография и фолклор. Подобриха работата си в екип и с голямо желание търсиха материали в интернет по разглежданите теми.

Учениците с интерес взеха участие в две представителни изяви –

„Български традиционни празници и обичаи“ и „Шарен Великден“. В кратка презентация те показаха отношение към българското минало, чувство на привързаност към традициите и обичаите, които са важна част от културата на нашия народ.