ЗА РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че с промяна на Наредбата за приобщаващото образование е променен начинът на уважаване на отсъствията на учениците от училище. Промяната е влязла в сила и занапред отсъствията от училище ще се уважават по следните причини и начин:

1.                    
По медицински причини, за което в училището се изпраща по електронен път медицински документ от лекар или от лекар по дентална медицина;

Забележка:
Уважителният документ от лекар трябва да бъде електронен и изпратен по
електронен път. Медицински бележки на хартия не се приемат и признават.

2.                    
Поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други; при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува; от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях и след потвърждение от родителя;

Забележка:
Няма промяна

3.                    
До 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж;

Забелeжка:
Заявлението се подава от родителя (настойника) преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в първия ден от отсъствието на ученика от училище. Заявлението се подава по електронен път (чрез платформата Школо или по 
e-mail, посочен от класния ръководител) или се предава на хартиен носител. Важното е да датирате заявлението. Образец на заявлението е качен в сайта на училището в раздел „За родители“.

Отпада досегашната възможност за уважаване на отсъствия от директора по заявление на родителя за 7 учебни дни през една година, за които до този момент се издаваха заповеди.

 

За учебната 2023/2024 година от 19 март 2024 г. учениците, които не са използвали тези 7 дни или всичките 7 дни за уважаване на отсъствията от директора, нямат повече тази възможност. Учениците, които са използвали част от 7-те дни или всички 7 дни за уважаване на отсъствия, независимо колко от тях до 19.03.24 г., имат право на още 15 дни до края на учебната година, но не повече от 5 дни наведнъж.

По този начин могат да се уважават отсъствия от училище за цял учебен ден. Не могат да се уважават отсъствия за един или няколко учебни часа в един учебен ден или да се уважават закъснения.