ЗА РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 3 от Наредбата за приобщаващото образование (ДВ бр. 86,27.10.2017г.), ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини до 3 учебни дни в една учебна година  въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител. В случай, че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява по имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава заявлението след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след завръщането на ученика в училище.

Ръководството се обръща с молба към всички родители да спазват стриктно изискванията в Наредбата и да подават заявленията не по-късно от 3 дни след връщането на детето им на училище и не по-късно от 3-то число на месеца, следващ месеца, в който са направени отсъствията.