ПРОГРАМА за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование