ТВОЯТ ЧАС 2017/2018 учебна година


a

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 Проект BG05M2OP001-2.004-0004

"Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Извънкласни дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците

 • Scratch(ковци) - ръководител  Петя Мутазова
 •  Мигчета - ръководител  Станиела Хаджиева
 •  Бамби - ръководител   Златина Цакинска
 •  Баскетбол - ръководител   Неделчо Колев
 •  В света на приказките - ръководител   Даниела Гунчева
 •  Забавна математика - ръководител   Севдалина Борносузова
 •  Клуб дебати - ръководител   Доника Василева
 •  Мажоретен състав - ръководител   Ганка Йорданова
 •  Млад родолюбец - ръководител   Бояна Ганчева
 •  Млад турист - ръководител  Петранка Димитрова
 •  Млади възрожденци - ръководител  Галина Йорданова
 •  Народни танци – 1-ва група - ръководител   Стефан Коев
 •  Народни танци – 2-ра група - ръководител   Стефан Коев
 •  Обичам живота, спазвам правилата за движение - ръководител  Вертер Тошев
 •  Обработка на цифрови изображения - ръководител  Таня Иванова
 •  Палитра - ръководител   Красимирка Стойкова
 •  Сръчко - ръководител   Антоанета Цопалова
 •  Тенис на маса - ръководител  Георги Атанасов
 •  Шарени мъниста - ръководител   Светла Илчева
Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения
 • Аз мога - ръководител Вяра Иванова
 • Аз успявам - ръководител  Петя Велкова
 • Математиката е песен - ръководител  Радостинка Дървеняшка
 • Математически тайни - ръководител   Светлана Динева
 • Обичам българския език - ръководител  Недялка Игнатова
 • Приятели на математиката - ръководител  Елена Вълкова
 • Родна реч, омайна, сладка - ръководител  Елена Попова
 • Чета, пиша, уча се - ръководител  Радмила Митева