Форми на обучение

Резултатите от изпитите за СФО се оповестяват до 7 работни дни след провеждане на изпита от заместник-директор лично на ученика или на неговите родители.