Училищно настоятелство

Училищното настоятелство е наследник и продължител на доброволната организация “Комитет за възстановявяне на новозагорското градско училище” , (създаден през 1924 г.) която е била основен помощник в учебно - възпитателния процес и е съдействала за материалното обогатяване на училището.

Училищното настоятелство при СОУ “Христо Ботев” - гр. Нова Загора, създадено през 1998г, е организация с нестопанска цел, чиято основна задача е подпомагане на учебно-възпитателния процес и поддържане на материално-техническата база в училището.

Органи на управление

 • Общо събрание
 • Управителен съвет
 • Председател

Управителен съвет

 1. Председател: Радомир Георгиев Георгиев
 2. Секретар: Тони Христова Димитрова
 3. Касиер: Михаил Димитров Тачев

Членове

 1. Станимира Георгиева Минчева
 2. Галя Райкова Абрашева
 3. Велина Стайкова Минчева
 4. Стела Тенева Стефанова
 5. Ганка Николова Колева
 6. Милена Господинова Милкова
 7. Даниела Стоянова Петкова
 8. Жасмина Здравкова Милева
 9. Емилия Севова Вълева
 10. Мария Петкова Иванова - Данева
 11. Дарина Костадинова Стоянова
 12. Сергей Ивановач Дериволков
 13. Доника Спасова Петкова
 14. Иванка Василева Донева

Училищното настоятелство е активен партньор в инициативите на ръководството на училището на педагогическата колегия, на учениците. Реализацията на редица проекти, част от които по международни програми, е резултат от отличното взаимодействие между училището и Настоятелството.