Квалификационна дейност

Квалификационната дейност в училището се ръководи от председателите на Методическите обединения, като контрола се осъществява от заместник-директор по учебната дейност.

Методическите обединения в училище са както следва:

  • Начален етап – председател гл. учител Севдалина Борносузова
  • Хуманитарни науки – председател ст. учител Галя Георгиева 
  • Съвременни езици – председател ст. учител Стела Стефанова
  • Природни науки, технологии и спорт – председател ст. учител Таня Косева-Енева

Ръководейки се от актуалните проблеми на образованието, в началото на учебната година всяко методическо обединение за вътрешноучилищна квалификация определи проблемите, по които ще работи и изработи план за работата си през учебната 2023/2024 година.

Настоящият план за квалификационна дейност е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 1/16.10.2023 година и утвърден със заповед на директора № РД-06-195/16.10.2023 г.