Квалификационна дейност

Квалификационната дейност в училището се ръководи от Творчески съвет, в чийто състав са председателите на Методически обединения. Методическите обединения в училище са както следва:

  • Начален етап – председател гл. учител Севдалина Борносузова
  • Хуманитарни науки – председател ст. учител Галя Георгиева 
  • Съвременни езици – председател ст. учител Стела Стефанова
  • Природни науки, технологии и спорт – председател ст. учител Елена Георгиева

Ръководейки се от актуалните проблеми на образованието, в началото на учебната година всяко методическо обединение за вътрешноучилищна квалификация определи проблемите, по които ще работи и изработи план за работата си през учебната година.

Настоящият план за квалификационна дейност е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 1/20.10.2022 година и утвърден със заповед на директора № РД-06-201/27.10.2022 г.