Статут УС

Устав на Учeническия съвет при СУ „Христо Ботев“

Раздел І
Общи положения
Чл.1. Ученическият съвет /УС/ е доброволно младежко обединение. То е самоуправляващо се, демократично, нерелигиозно и политически необвързано. Създаването му е отговор на потребносттите от активизиране и демократизиране на отношенията в училище.
Основни принципи
Чл.2. Основните принципи на действие на Ученическия съвет са: участие, демократичност, толерантност, инициативност, отговорност, спазване на законността
Цели и дейности
Чл.3. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи ученическата общност и училищния живот
Чл.4. Ученическият съвет предоставя възможност за публичност, гласност и прозрачност при изразяване мненията на учениците и за изявяване на интересите и способностите им
Чл.5. Ученическият съвет обединява и представя учениците в училището и стимулира ангажираността към училищния живот
Чл.6. Ученическият съвет спомага за организиране на извънкласното време на учениците, участва в дейности, свързани с превенцията на опасните поведения, наркотични и алкохолни зависимости
Чл.7. Ученическият съвет може да инициира и организира благотворителни кампании в подкрепа на отделни лица или групи в неравностойно положение
Чл.8. Ученическият съвет представя в публичното пространство отчет за събраните и изразходвани средства в рамките на организираните благотворителни инициативи
Чл.9. Ученическият съвет може да участва и да инициира дейности, насочени към личностното развитие на учениците и развитие на лидерски умения, в рамките на класа и в общоучилищни изяви
Чл.10. Ученическият съвет може да участва в дейности, свързани с повишаване на обществената чувствителност и със защита на правата и интересите на връстници в неравностойно положение
Чл.11. Ученическият съвет участва в разработването на план за дейността си през текущата година и поема отговорност за реализация на дейностите, предвидени в него
Чл.12. Ученическият съвет може да взема отношение при предложения за награди и наказания на ученици
Чл.13. Ученическият съвет може да инициира и да участва в работа по проекти, самостоятелно или съвместно с учители, училищно ръководство, родители
Чл.14. Ученическият съвет може да прави предложения по Правилника за вътрешния ред /Раздели: „Права и задължения на учениците” и „Взаимоотношения учители-ученици”, както и в рамките на дейността на постоянните комисии за превенция на насилието, организиране на празници и ритуали и по актуални въпроси, касаещи развитието на децата и учениците и др./

Раздел ІІ
Органи на управление

Чл.15. Органите на управление в Ученическия съвет са:
1. Общо събрание
2. Управителен съвет
3. Обикновено събрание
Общо събрание
Чл.16. Общото събрание се свиква:
1.Редовно два пъти в учебната година- през октомври и юни
2.Извънредно при решение на Управителния съвет
Чл.17. На общото събрание заседават всички представители на всяка паралелка в училището
Чл. 18. Общото събрание има следните функции:
1.Гласува Устава на Ученическият съвет и прави промени в него
2.Избира и утвърждава Управителен съвет и Финансова комисия
3.Приема отчета на Управителния съвет за дейността през годината
4.Приема на новите членове
5.Утвърждава план за дейностите през текущата учебна година
6.За всяко заседание се изготвя протокол
Управителен съвет
Чл. 19. Управителният съвет има следните функции и състав:
1.Ръководи и извършва административната дейност на Ученическия съвет
2.Представлява Ученическия съвет на училищно, общинско, областно и национално ниво
3.С подкрепата на работна група, изготвя и предлага за гласуване план за годишната дейност
4.Съхранява всички документи, отнасящи се до дейността на Ученическия съвет
5.Управителният съвет включва: Председател, Заместник председатели, Представител на всеки випуск, Протоколист и Касиер (председател на финансовата комисия)
Финансова комисия
Чл. 20.Финансовата комисия има следните функции и състав:
1.Контролира и отчита събирането на средства в рамките на благотворителните кампании и гарантира публичност, прозрачност и коректност при изразходването им.
2.Съхранява финансови документи /касови бележки, протоколи за дарение/ за направени разходи за период от една година
3.Изготвя и предоставя отчет на събраните и изразходвани средства в публичното пространство за всяка конкретна дейност
4.Изисква от представителите на класовете ясна процедура за събиране на средства с подписи на дарителите и на отговорниците и осъществява контрол върху спазването й
Обикновено събрание
Чл.21. Обикновеното събрание извършва текущата основна дейност на Ученическия съвет:
1.Обсъжда, дискутира и предлага решения на проблеми, касаещи учениците
2.Отправя предложения за подобряване на училищните политики по актуални въпроси
3.Обсъжда отговорностите на отделните представители по отношение на дейностите, залегнали в плана
4.Взема решения и изготвя протокол
5.Взетите решения се обявяват публично

Раздел ІІІ
Членство в Ученическия съвет

Чл. 22. Всеки клас излъчва един/двама свои представители /по общоприети критерии/
Чл. 23. Избирането на представителите става в рамките на час на класа
Права и задължения на ученическите представители
Чл.24. Всеки представител има право:
1.Да избира и да бъде избиран в Управителния съвет или във Финансовата комисия
2.Да прави предложения и да поставя за обсъждане въпроси, касаещи учениците
3.Да участва в събранията и да гласува при вземане на решения
4.Да предлага промени
5.Да изразява позиция по всички въпроси, отнасящи се до училищния живот
6.Да защитава интересите на съучениците си пред Ръководството и Педагогическия съвет
7.Да представя обективно и аргументирано становища на Ученическия съвет пред Ръководството и Педагогическия съвет
Чл.25. Всеки представител е длъжен:
1.Да предоставя точно и своевременно актуална информация пред съучениците си за взетите решения и за предстоящите инициативи
2.Да участва в събранията, да прави конструктивни предложения и да представя аргументирано и обективно мнението на съучениците си
3.Да съдейства за постигане на целите на Ученическия съвет
4.Да бъде обективен при излагане на факти и да съдейства за конструктивно разрешаване на конфликтни ситуации
5.Да търси среща или съдействие от Ръководството или упълномощен училищен представител - педагогически съветник или учител, когато възникне важен за учениците проблем
6.Да не уронва с поведението си престижа на училището и достойнството на съучениците и преподавателите си
7.Да спазват принципите за доброволност и прозрачност при набиране на средства и при изразходването ми
Чл.26. Представителите нямат право:
1.Да нарушават добрия тон и да пречат на работата на Ученическия съвет
2.Да представят невярна информация
3.Да злоупотребяват с финансови средства

Раздел ІV.
Взаимодействие на различни нива

Чл.27. Ученическият съвет взаимодейства с:
1.Ръководството на училището и с оторизиран представител на педагогическия колектив /педагогически съветник или учител/
2.С класни ръководители и учители
3.С родителска общност и Училищно настоятелство
4.С извънучилищни институции и организации
5.С представители на ученическите съвети на други училища
6.С представители на Общинския ученически съвет/Общински съвет на децата
Форми на взаимодействие
Чл.28. Формите на взаимодействие на Ученическия съвет с организации и институции, могат да бъдат различни, при спазване на принципите за законност, прозрачност, доброволност, конструктивност и координираност на действията
1.Пряко участие в различни общи инициативи
2.Участие с предложения за решение на актуални проблеми
3.Участие в съвместни инициативи на базата на екипно взаимодействие
Финансиране
Чл.29. Дейността на Ученическия съвет може да бъде подпомогната финансово от училищното настоятелство, училищното ръководство, благотворителни дейности и други инициативи на учениците в училището, при спазване на процедура за прозрачност, отговорност и коректност.
Срок на дейност
Чл.30. Съществуването на Ученическия съвет не се ограничава със срок