Програми

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в СУ “Христо Ботев“ за периода 2017/2020 година

ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище - 2018/2019 година

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в СУ “Христо Ботев“ за учебната 2017/2018 година

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за целодневна организация на учебния ден при СУ “Христо Ботев“ за учебната 2016/2017 година

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за целодневна организация  на учебния процес при СУ “Христо Ботев“ за учебната 2017/2018 година

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в СУ “Христо Ботев“ за учебната 2017/2018 година

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за целодневна организация на учебния ден при СУ “Христо Ботев“ за учебната 2016/2017 година

ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи