Училищно настоятелство

Училищното настоятелство е наследник и продължител на доброволната организация “Комитет за възстановявяне на новозагорското градско училище” , (създаден през 1924 г.) която е била основен помощник в учебно - възпитателния процес и е съдействала за материалното обогатяване на училището.

Училищното настоятелство при СОУ “Христо Ботев” - гр. Нова Загора, създадено през 1998г, е организация с нестопанска цел, чиято основна задача е подпомагане на учебно-възпитателния процес и поддържане на материално-техническата база в училището.

Органи на управление

 • Общо събрание
 • Управителен съвет
 • Председател

Управителен съвет

 1. Председател: Доньо Куртев Куртев
 2. Секретар: Дарина Костадинова Стоянова
 3. Касиер: Диана Йорданова Стайкова

Членове

 1. Катя Стоянова Динева
 2. Русана Енчева Стоянова
 3. Божидар Едрев Желев
 4. Иван Митев Сандев
 5. Марияна Парашкевова Станева
 6. Иваничка Димитрова Йовкова
 7. Съби Стойчев
 8. Николай Петров Динев
 9. Иван Димитров Иванов
 10. Венета Йорданова Пенева
 11. Д-р Марияна Иванова Йорданова
 12. Димо Танев Станев
 13. Даниела Стоянова Петкова

Училищното настоятелство е активен партньор в инициативите на ръководството на училището на педагогическата колегия, на учениците. Реализацията на редица проекти, част от които по международни програми, е резултат от отличното взаимодействие между училището и Настоятелството.